تمام قسمت های مسکونی، اداری و تجاری با حضور طراحی و معماری و متخصصین اجرا بازبینی و طراحی میشود و اجرا میگردد.